نقل قول معرفی جلال الدین گرگیج ادیب و شاعری از طایفه ی بزرگ گرگیج