معرفی کتاب داستانی نازک اثر سید ظهورشاه هاشمی مترجم عبدالواحد برهانی