close
دانلود آهنگ جدید
آزمون تستی ادبیات فارسی پایه هفتم

تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

آزمون تستی با پاسخ فارسی پایه هفتم - بهمن 92

آزمون تستی با پاسخ فارسی پایه هفتم- بهمن 92
1- در ساختمان کدام واژه پسوند بیشتری به کار رفته است ؟
1(نادانی 2(ناشنوا 3(تن پروری 4(دانشور
2- مترادف واژه های )) نصیب ، لحن ، کوشا ، رام (( در کدام گزینه درست آمده است ؟
1(بهره ، دل انگیز ، کوشش ، رام 2(برتر ، آواز ، تلاشگر ، مطیع
3(بهره ، خواننده ، تلاشگر ، مطیع 4(بهره ، آواز ، تلاشگر ، مطیع
3- ترکیب همۀ گزینه ها جز گزینه ........................... وصفی می باشد .
1(زمین های مزروع 2(مناطق گرمساری 3(جمله های نغز 4(نگین انگشتر
4- در کدام گزینه آرایۀ تضاد نیامده است ؟
1(نا شدنی است سختی بر زبان آوردن که موجب رنج و ملال کسی شود .
2(صیر تلخ است اما برش شیرین .
3(گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی .
4(چشمه ای که از آن آب پاک نوشیده اند به گل تیره و آلوده نکنید .
5- مفرد )) حکما (( کدام گزینه است ؟
1(حاکم 2(حکمت 3(حکیم 4(حکم

آزمون تستی با پاسخ فارسی پایه هفتم - بهمن 92
عضویت در خبرنامه سایت