تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. ( 3نمره)

1- نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

الف) مـاه بـرق کوچکـی از تـاج او                  ب) در دل او دوستی جایی نداشت     

ج)زود می گفتند این کار خداست                 د) از خدا در ذهنم این تصویر بود 

2-  زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

الف)می دوید     ب) می پوشید       ج) می دانید     د) می فهمید

3- تمام واژه ها از بن مضارع مشتق شده اند به جز ....... ؟

 الف)پرستار        ب)توفنده       ج) پوزش       د) آفرینش

دنباله در ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.( 3نمره)

1-  زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 

الف)می دوید      ب) می دیدند     ج) می رفتم     د) می نشست

2-    بیت « جوجه های کبوتران گفتند / کاش می شد کنار هم باشیم » چند جمله است ؟

 الف)دو     ب)سه    ج) چهار     د) پنج

3-    کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟

  الف) حریم    ب) محرّم    ج)رحیم   د)حرام

4-  کدام گزینه تشبیه دارد؟ 

دنباله در ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هفتم پایان مهر 93

درس سوّم فارسی سوّم متوسطه دوره اول (سوم راهنمایی )/ دروازه ای به سمت آسمان

درس سوّم فارسی سوّم متوسطه دوره اول (سوم راهنمایی )/ دروازه ای به سمت آسمان

پای نهادن: قدم گذاشتن       کرب: سرزمین     بلا: آزمایش، امتحان

کربلا: سرزمین آزمایش و امتحان          قافله: کاروان        مُلحق شود: بپیوندد

پندار: حدس و گمان            محفوظ داشتن: حفظ کردن، نگهداری

عظیم: بزرگ            می­ انگارند: نصوّر می­کنند، گمان می­­کنند

(صلح و جنگ) و (پیر و جوان): آرایه ­ی تضاد دارند.                

ناگاه: ناگهان، به ناگاه.                     جاودانگی: ماندگاری.

بی­ وقفه: بی­ درنگ، بدون توقّف.             باز ایستادن: متوقّف شدن.

حیات معمول: زندگی طبیعی، زندگی عادی.

در عبارات:«کشتی­ها به گل نشستند» و «اتومبیل­ها گریختند» و «رودخانه ماند و نظاره کرد» آرایه­ی جان­دار پنداری(جان­بخشی به اشیا) وجود دارد.

دنباله در ادامه مطلب

درس سوّم فارسی سوّم متوسطه دوره اول (سوم راهنمایی )/ دروازه ای به سمت آسمان
عضویت در خبرنامه سایت