تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93

الف) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. ( 3نمره)

1- نقش کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

الف) مـاه بـرق کوچکـی از تـاج او                  ب) در دل او دوستی جایی نداشت     

ج)زود می گفتند این کار خداست                 د) از خدا در ذهنم این تصویر بود 

2-  زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

الف)می دوید     ب) می پوشید       ج) می دانید     د) می فهمید

3- تمام واژه ها از بن مضارع مشتق شده اند به جز ....... ؟

 الف)پرستار        ب)توفنده       ج) پوزش       د) آفرینش

دنباله در ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون ماهانه فارسی هشتم پایان مهر 93
عضویت در خبرنامه سایت