معرفی کتاب « مقدّمه ای بر طایفه ی بزرگ گرگیج » تالیف ایرج شهرامی پور